โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดบางปลา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  6  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  บนเนื้อที่ 12  ไร่  200 ตารางวา   เปิดทำการสอน     เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2482  ได้มีการสร้างอาคารเรียนหลังแรก  ตามแบบ ป.1  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน  จำนวน   1,000   บาท   
และได้รับการบริจาคเพื่อสร้างอาคารเรียน จำนวน  4,782,480  บาท  เริ่มเปิดสอนในระดับประถมศึกษา  
 พ.ศ. 2505  ได้รับเงินค่าใช้สอยจำนวน  2,000  บาท  เพื่อซ่อมบันได   พื้น  และหลังคาบางส่วนของอาคารหลังที่ 1
 15  มกราคม  พ.ศ. 2510 
 
มีการประชุมผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อวางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  008  ตามแบบกรมสามัญ  และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง  โดยมีการวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2512  แล้วเสร็จในวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2512    โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน   260,000  บาท  และได้รับการสนับสนุนเงินจากประชาชนสมทบจำนวน  181,092  บาท  รวมใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังนี้เป็นจำนวนเงิน  441,072   บาท
 

            20  เมษายน  พ.ศ. 2516  ได้รับเงินบริจาคสร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่นั่ง  จำนวน  5,700 บาท
 ในปี พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สร้างบ้านพักครูหลังที่ 1  ตามแบบ สปช.
 ในปี พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สร้างบ้านพักครูหลังที่ 1  ตามแบบ สปช.
 ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  สร้างบ้านพักครูหลังที่ 1  ตามแบบ สปช.
 ในปี  พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  จำนวน  400,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017   จำนวน  1  หลัง  
 ในปี  พ.ศ. 2522  ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ  สร้างส้วมแบบ  401  จำนวน  5  ที่นั่ง  เป็นเงิน  24,000  บาท
 ในปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณจาก  สปช.  จำนวน  180,000  บาท  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  โดยต่อเติมอาคารชั้นล่าง  จำนวน  4  ห้องเรียน
 

            1  กันยายน  พ.ศ. 2530  ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการจำนวน  49,000  บาท  เพื่อสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/25  จำนวน  2   ที่นั่ง  และซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  008
            15   กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  ได้รับงบประมาณ สร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.1  ในงบประมาณ  15,000 บาท 
และในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างถนนหน้าอาคารเรียน  จำนวน 30,000  บาท
            30 กันยายน  2532  สร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ  ฝ.33  จำนวน  3  ถัง  เป็นเงิน  งบประมาณจาก  สปช.  

            ในปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุญาตเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนทางไกล กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
และในปีเดียวกัน  ได้รับอนุญาตให้ทำการรื้อถอนอาคารประกอบ  (ส้วมและเรือนเพาะชำ)  รวมถึงได้รับบริจาคอาคารเรือนพยาบาล  เชื้อ – สมพงษ์  พุ่มกุมาร  ขนาด  6 x 12  เมตร  2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  1,350,000  บาท
            ในปี  พ.ศ.  2540  ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนบ้านพักครูหลังที่  1  และหอถังน้ำบาดาล
   ปีการศึกษา  2540  โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษา  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
            ปี  พ.ศ.  2541  ได้จัดสร้างถนนคอนกรีต  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  120  เมตร  โดยความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากวัด  กรรมการสถานศึกษา  และชุมชน  ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  60,000  บาท
  ใน ปี  พ.ศ.  2542  คุณเชื้อ – สมพงษ์  พุ่มกุมาร  ได้บริจาคอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  1,500,000  บาท  และได้รับงบประมาณ   101,000  บาท  ในการก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.  60/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  ในปีเดียวกัน  พระครูใบฎีกาสมควร  ปิยํกุโร  เจ้าอาวาสวัดบางปลา  ได้บริจาคส้วมพร้อมที่ปัสสาวะชาย  จำนวน  1  หลัง  8  ที่นั่ง  
               ปี  พ.ศ.  2543  ได้จัดทำ  /  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  โดยใช้งบประมาณ  30,000  บาท  และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  1  หน่วย  เป็นเงิน  177,500  บาท
               ปี  พ.ศ. 2551  ได้รับการจัดสร้างสนามเด็กเล่น  “ ลานเล่นบรีส ”  โดยได้รับเงินสนันสนุนจากบริษัทยูนิลิเวอร์ ไทย  เทรดดิ้ง  จำกัด  เป็นจำนวนเงิน  450,000  บาท