โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
 
       ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางปลา(เมธีจุลารักษ์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


ปรัชญาโรงเรียน
 
      สทา  โสตฺถี  ภวนฺ ตุ  เต : ขอธรรมะสวัสดีจงมีแด่ท่าน