โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
 
๑.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒.  จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีคุณธรรม
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา
๔.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยร่วมกับชุมชน
๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
 
 
เป้าประสงค์
 
 
๑.  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.  นักเรียนมีศักยภาพความรู้ด้านทักษะพื้นฐานที่จำเป็นใน
     การดำรงชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรม
๓.  นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีและกีฬา
๔.  นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
๕.  นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของ
     ชุมชน