โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) 

เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  3  ขวบ  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา