โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 6 9 15 1
อนุบาล 2 8 9 17 1
อนุบาล 3 2 7 9 1
รวม อนุบาล 16 25 41 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 10 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 8 10 1
รวมประถม 23 44 67 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
รวมมัธยมต้น 21 17 38 3
รวมทั้งหมด 60 86 146 12
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563