โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา