โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดบางปลา  ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 204 ครั้ง