โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 3

ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ  เกิดประสบการณ์  และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา  เจตคติ  ด้วยความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนกล้าคิด  กล้าทำ  กล้าตัดสินใจ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสนเทศ  เป็นคนหูตากว้างไกล  มีวิสัยทัศน์  ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่  ต่อไปในอนาคตข้างหน้า

 

วัตถุประสงค์              

1.      เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี   มีหูตากว้างไกล  รู้ทันเหตุการณ์

2.      เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด  ความสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ  แก้ไขปัญหา  ได้ถูกต้องเหมาะสม

3.      เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ  ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้รับประสบการณ์ตรง

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 136 ครั้ง