โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจรรยา ธรรมเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุนิตยา ศรีรักยิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวชาริณี เมฆสง่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวฐิติมา สายธงสุวิชาโน
พนักงานราชการ