โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางฐิติยา เต้าสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชัชรี แผ้วสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1