โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิเวช เถาเปียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนฤมล ซิ้มประสิทธิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2