โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเปรมทิพย์ ลิ้มทวีส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมนต์นิษฐา ถานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4