โรงเรียนวัดบางปลา
146 หมู่ที่ 6 บ้านบางปลา  ตำบลบางปลา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยธรรมพิมล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทย์ เมฆอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ศรีรักยิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่น จ้อยอนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ สุขสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : โรงเรียนวัดบางปลา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเวช เถาเปียง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : โรงเรียนวัดบางปลา
เบอร์โทร :